Integritetpolicy

Dina personuppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur Plantlycka.se samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy noggrant för att förstå hur vi hanterar din information.

Personuppgiftsansvar

KMS Group AB (org nr: 559450-7468 ) ”Plantlycka”, Vardövägen 84, 13657 Vega är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@plantlycka.se. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.imy.se. Du har också rätt att vända dig till Integritetsmyndigheten med eventuella klagomål om du anser att ett företag hanterar personuppgifter på felaktigt sätt.

Vad en personuppgift är och hur vi behandlar den

Personuppgifter omfattar all form av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik individ. Det kan inkludera namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Även krypterad data och olika typer av elektroniska identifierare, såsom IP-adresser, om de kan kopplas till en fysisk person, betraktas som personuppgifter. Till och med bilder kan vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar alla åtgärder som utförs med sådana uppgifter. Det kan inkludera insamling, registrering, kategorisering, lagring, överföring, bearbetning och radering av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi

Plantlycka/KMS Group AB samlar in personuppgifter på flera sätt, främst genom direktinteraktion med dig. Vanligtvis samlas dessa uppgifter in när du frivilligt prenumererar på vårt nyhetsbrev, genomför ett köp på vår e-handelsplattform eller kontaktar vår kundtjänst.

Det är möjligt att samma personuppgift kan lagras på olika platser för olika ändamål. Det innebär att även om en uppgift har gallrats ur ett system eftersom den inte längre är nödvändig, kan den fortfarande finnas kvar i ett annat system där den lagras med ditt samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande är relevant och behövs.

Uppgifter som samlas in vid köp av varor

När du som kund köper något på Plantlycka.se behöver Plantlycka hantera dina personuppgifter i vissa hänseenden för att kunna uppfylla köp- och leveransvillkoren. Uppgifter som behandlas om dig är namn och kontaktuppgifter (som adress, telefonnummer och e-postadress), personnummer, betalningsuppgifter, kundnummer, köpinformation och IP-nummer. Ändamålen är för att kunna genomföra köp och leverans, och hantering av reklamations- och garantiärenden. Adresskontroll sker mot externa källor, t ex SPAR.

Plantlycka kan också komma att registrera uppgifter om dina köp i syfte att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser samt för att kunna ge dig kundanpassade erbjudanden. Vi kan komma att samarbeta med en tredjepart för att utföra kund- och marknadsanalyser. Denna behandling som kan ske för att genomföra kundanalyser är främst grundad på ditt samtycke som du alltid kan återkalla, se mer om dina rättigheter nedan. För ändamålen att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser kan Plantlycka komma att samköra uppgifter om dig med andra register och system, samt samarbeta med tredjepart.

Vi samlar också in användargenererad data som klick- och besöksstatistik, samt platsinformation från t.ex. mobila enheter. All hantering av dina uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. Överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av dig sparas krypterat.

Plantlycka kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än sådan som har ett berättigat intresse av att få uppgifterna för att Plantlycka ska kunna fullfölja sina åtaganden inom ramen för köp- och leveransvillkoren. Blomsterlandet kan således komma att skicka dina personuppgifter till ett externt företag som hanterar köpordern och betalningen. Den behandling av personuppgifter som sker när du använder Klarnas tjänster är Klarna dock själva personuppgiftsansvariga för. För att hantera postleverans kommer dina personuppgifter också att skickas över till Postnord och andra logistikpartners. Blomsterlandet kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera ordern, för att fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund och med hänsyn till rättsliga förpliktelser som Plantlycka kan ha.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet, berättigat intresse och ditt samtycke.

Skydd av personligt information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi använder säkra protokoll och krypteringstekniker för att skydda dina uppgifter under överföring.

Vad du har för rättigheter som registrerad

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du som användare vissa rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Här är en beskrivning av dina rättigheter och vad de innebär:

  1. Rätt till information och åtkomst: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa uppgifter.

  2. Rätt till invändning och begränsning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas under utredning.

  3. Rätt att återkalla samtycke: Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

  4. Rätt till rättelse: Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att de rättas eller kompletteras.

  5. Rätt till radering: Under vissa omständigheter kan du begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.

Du kan alltid kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du vill begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer att hantera ditt ärende i enlighet med tillämpliga lagar och regler för dataskydd.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webb.