REGULAMIN PROMOCJI

 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnych pod nazwą ”Dzień Matki” (zwana dalej Promocja).
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.clematisy.pl (zwany dalej Sklep internetowy).
 3. Organizatorem Promocji jest Szkółka ’Clematisy’ M.K.J. Wędrowscy z siedzibą w 83-211 Kolincz, ul. Sportowa 1a, NIP: 9570721698, REGON: 192647942 (zwana dalej Organizatorem).
 4. Promocja umożliwia skorzystanie z rabatu -30% od ceny standardowej na rośliny oznaczone etykietą z wartością % rabatu.
 5. Promocje obowiązują od dnia 23.05.2023 od godziny 12:50 do dnia 31.05.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania promocji bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 6. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego jako promocyjny.
 7. Zniżka naliczana jest automatycznie. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 8. Zamówienia zgodne z Promocją będą realizowane zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie Sklepu internetowego Clematisy.pl.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. okoliczności siły wyższej,
  2. gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia niniejszej Promocji, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Promocji,
  3. oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
  4. zmiany zasad przeprowadzania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2023.